20211104_112641.jpg

Ons schoolplan

Voor de schoolplanperiode 2019-2023 hebben we ons als team afgevraagd, wat voor school we willen zijn, wat onze doelen zijn en hoe wij die idealen proberen vorm te geven in de komende periode. Dit was een boeiend proces, waarin we onder begeleiding hebben nagedacht over de diepste drijfveren voor ons onderwijs in de tijd waarin we leven.

 

Deze denksessies hebben geleid tot een zevental streefbeelden:

  1. 1.Persoonsvorming 
  2. 2.Rentmeesterschap; verantwoordelijkheid naar elkaar, voor de schepping, voor het milieu en de buurt (Burgerschap, duurzaamheid) 
  3. 3.Veiligheid (m.n. sociale veiligheid) 
  4. 4.Teamontwikkeling/professionalisering/samenwerking 
  5. 5.Basiskwaliteit, basisvaardigheden, methodes 
  6. 6.Hoofd, hart en handen; gebruik maken van de diverse talenten bij kinderen 
  7. 7.Ondersteuningsstructuur: Passend onderwijs voor álle leerlingen (veelal een plek bínnen onze school en soms búiten onze school)

In de schoolplanperiode werken we beurtelings aan al deze zeven streefbeelden. Dat doen we met name onder begeleiding van Driestar-Educatief, in de vorm van werkplaatsleren. 

LEES MEER