Schoolklas 2.jpg

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad, die samengesteld is uit drie ouders en drie personeelsleden, geeft aan directie en personeel advies over een aantal, in een door de overheid vastgesteld reglement, schoolse zaken. Er wordt gemiddeld vier keer per jaar vergaderd. Voor de ouders van onze school, staan de contactgegevens van de MR in de schoolgids vermeld.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), is een raad die beide scholen van de schoolvereniging vertegenwoordigt middels een personeelslid en een ouder. Zij adviseert het bestuur over bovenschoolse en bestuurlijke zaken. Daarnaast heeft zij twee keer per jaar contact met de toezichtscommissie van beide scholen.

- Klik op de link voor de notulen van de GMR vergadering:

Notulen GMR 07-03-2022

Notulen GMR 11-04-2022

Notulen GMR 08-11-2022